Polityka Prywatności

I. Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia, jest firma Apteka „Arnica” Paweł Zaborowski, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 15A/3, 19-300 Ełk; wpis do ewidencji nr 3406 prowadzony przez Prezydenta Miasta Ełk; NIP: 848-165-34-40; REGON 519580145.

II. Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email, tradycyjnej korespondencji oraz wysyłki towaru), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

III. Podstawa przetwarzania danych

W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

IV. Zbiór danych

W związku z realizacją wskazanych w pkt. II celów przetwarzania Danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych Klientów („Zbiór Danych”) podlegają rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

V. Prawa Klienta

1. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

2. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

VI. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych przesyłanych drogą elektroniczną

1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, składowanie kopii bezpieczeństwa w 2 niezależnych punktach w Polsce, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera, absolutny brak userów shellowych (SSH)!, firewall.

2. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

3. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

VII. Informacje o plikach cookies

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Klienta wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Strona internetowa arnicaapteka.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

3. Strona internetowa arnicaapteka.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej arnicaapteka.pl i jej podstron, Klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może całkowitego wyłączenia ich obsługę.

5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywane do przeglądania strony internetowej arnicaapteka.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej arnicaapteka.pl

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Apteką partnerów oraz reklamodawców.

8. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej arnicaapteka.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Apteki obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

SSL Apteka ARNICA © 2020. Zezwolenie na prowadzenie apteki.
Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.